Ingen er for store, ingen er for små - alle er velkomne! Sådan lød det i foråret 17, da Middelfart Kommune efterlyste virksomheder, som vil være med til at udvikle et klimaundervisnings-koncept til kommunens folkeskoler.

Målet er, at skolelærere, elever og virksomheder sammen lærer, udvikler og anstrenger sig for at bearbejde klimaproblematikker - til gavn for alle parter.

”Klimalaboratoriet – Næste generation” er navnet på projektet, hvor kommunens skoler sammen med lokale virksomheder, Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler et undervisningsspor, der skal gøre eleverne på mellemtrin og overbygning bevidste om klimaet og de mekanismer, der påvirker det positivt og negativt.

Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

I "Klimalaboratoriet - næste generation" tager de enkelte undervisningsforløb udgangspunkt i konkrete, aktuelle klima-problemstillinger i lokale virksomheder, hvor eleverne udvikler løsninger i samarbejde med virksomhedens medarbejdere.

Et udviklingsforløb i fire faser

Når et samarbejde mellem en skole og en virksomhed er etableret, forløber det gennem fire følgende faser:

Luk alle
Åben alle

I denne fase aftaler skolen og virksomheden, rammerne for deres samarbejde. Det handler bl.a. om start og slut af forløbet, interaktionen mellem skolen og virksomheden under forløbet og afrapporteringsformen.

Skolernes klimavejleder og virksomheden samarbejder om at finde nogle problemstillinger, som lærerne kan lave et undervisningsforløb ud fra.

Lærer, elever og virksomhed starter på undervisningsforløbet, der er blevet skabt ud fra de problemstillinger, som skolen og virksomheden har valgt at samarbejde omkring.

I denne fase er der jævnligt interaktion mellem skolen og virksomheden. Interaktionen foregår typisk via Skype, mail eller face to face møder.

Når undervisningsforløbet er slut, skal skolen afrapportere til virksomheden. Her pitcher eleverne deres idéer til løsningsforslag i forhold til den problemstilling, de har arbejdet med.

Eleverne afrapporterer typisk ved hjælp af et PowerPoint show, plancher, prototyper eller programmerede modeller, der illustrerer deres løsningsforslag.

Efter endt samarbejde har klimavejlederne en opgave hjemme på deres lokale skoler. De skal udbrede konceptet til skolernes andre undervisere. Klimavejlederne står til rådighed for de øvrige undervisere på skolerne som en del af PLC-tilbuddet (PCL er skolebibliotekerne, der i dag er meget mere end bøger - de fungerer som ”Pædagogisk Læringscentral”)

Skolens andre undervisere kan således søge inspiration og få praktisk bistand af klimavejlederne til lignende skole virksomheds samarbejde.

Tredobbelt gevinst: Læring til virksomheder, elever og undervisere

Undervisningsforløbene bliver designet, så de indeholder både den understøttende undervisning og Åben Skole. På den måde bliver ”Klimalab – næste generation” et godt og konkret værktøj til folkeskolernes undervisere.

”Klimalab – næste generation” omsætter læring – ikke kun til eleverne, mens også til undervisere og de lokale virksomheder, der deltager.

Gevinster for eleverne:

 • De faglige discipliner (fysik, matematik etc.) kobles på en konkret og nærværende problemstilling – meningsfuld læring øger det faglige udbytte og motivationen.
 • Generel bevidsthed om klimaet og de mekanismer, der påvirker det i positiv og negativ retning (vi ved desuden, at børnene er tilbøjelige til at tage deres viden med hjem og fungere som ambassadører)
 • Indblik i hverdagen i en virksomhed og en autentisk oplevelse af at bidrage på en arbejdsplads

Gevinster for underviserne:

 • Klimavejlederne får i fase 1 et kompetenceløft ifht innovativ undervisning, som kan bruges i mange andre sammenhænge (undervisningsforløbet ledes af psykolog, Ph.d, ekstern lektor ved AU Anne Kirketerp)
 • Samarbejdet med virksomhederne knytter lærerne tættere til erhvervslivet og giver indblik i både de personlige kompetencer, virksomhederne efterspørger af fremtidens medarbejdere (eleverne), og mulighed for fagligt brush-up (f.eks. kan fysiklæreren inspireres af nye materialevalg i produktionsvirksomheder etc)
 • I fase 2 får alle undervisere adgang til skræddersyede forløb der kan kopieres direkte – eller justeres med hjælp fra klimavejlederne i PLC


Gevinster for virksomhederne:

 • Opmærksomhed på bæredygtig udvikling og produktion skærpes – allerede i introduktionen til ”Klimalab – næste generation”, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen og Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen samarbejder om at rekruttere kandidaterne.
 • Forløbene understøtter fremtidig rekruttering. Både direkte ved muligheden for at vække elevernes nysgerrighed i forhold til virksomheden/faget. Og indirekte ved at give underviserne indblik i de kompetencer, virksomhederne efterspørger – f.eks. kritisk stillingtagen, problemløsende tilgang, innovativ tænkning, facilitering af processer etc.
 • Gennem elevernes arbejde med en konkret problemstilling får virksomhederne nye forslag til bæredygtige løsninger på deres udfordringer – og skæve vinkler, der kan inspirere til udvikling.
 • Styrket lokal forankring gennem samarbejde med de lokale skoler.
 • Mulighed for at udfordre medarbejdere og give dem nye kompetencer ved at lade dem indgå i undervisning på skolerne.